menu th-menu

Støykart/støysonekart

Kartlegging

For å gjøre informasjonen og støysoner tilgjengelig og pedagogisk for ansatte er det vanlig å lage støysonekart over bedriften. Den lages ofte som en enkel plakat med fargekoder som angir støynivå på de forskjellige steder.

Det er også vanlig å informerer på støykartet når hørselvern er påbudt eller anbefalt i de forskjellige soner.